Regulamin konkursu „Poświąteczna gratka dla miłośników dworskiego życia”

konkurs_Golub-Dobrzyń

§1 Organizator i warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Organizatorem konkursu jest Marcinkiewicz, Szynkora, Kujawski MSU Publishing sp.j. z siedzibą
w Toruniu 87-100, przy ulicy Bluszczowej 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000180653, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 złotych,
NIP 8792384657, REGON 871690020, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Konkurs organizowany jest na zlecenie Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej z siedzibą
w Toruniu przy ul. Pl. Teatralny 2/326, 87-100 Toruń, NIP: 956-21-82-910, REGON: 340180728, KRS: 0000249247, zwanej dalej „Zleceniodawcą”.
3. Konkurs jest przeprowadzony na blogu Kujawsko-Pomorskie Konstelacje Dobrych Miejsc.
4. Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
6. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Uczestnikiem Konkursu może zostać wyłącznie osoba, która zaakceptowała Regulamin Konkursowy.
7. Warunkiem udziału w konkursie jest udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe opublikowane na blogu „konstelacje.kujawsko-pomorskie.travel” jako komentarz do pytania.

§2 Zasady Konkursu
1. Udział w konkursie polega na wpisaniu odpowiedzi na pytanie konkursowe jako komentarz
pod pytaniem, dodawany z poziomu wtyczki Facebook.
2. Konkurs odbywa się dnia 30.12.2015 w od godziny 12.00.00 do godziny 13.00.00.
3. Odpowiedzi niezgodne z zasadami Regulaminu Bloga będą dyskwalifikowane.
4. Zwycięzca zostanie wyłoniony spośród osób, które udzielą prawidłowej odpowiedzi.
5. Zwycięzcą zostanie osoba, która udzieli jako pierwsza poprawnej odpowiedzi.

§3 Nagrody
1. Nagrodą w konkursie jest voucher na nocleg dla dwóch osób na Zamku Golubskim w Golubiu-Dobrzyniu. Voucher obejmuje nocleg, śniadanie i zwiedzanie zamku. Voucher ważny jest
do 30 kwietnia 2016r.
2. Zwycięzca konkursu zostanie ogłoszony na blogu „konstelacje.kujawsko-pomorskie.travel” w ciągu 48 godzin od zakończenia konkursu – do 01.01.2016 do godziny 13.00.00.
3. Nagrody zostaną wysłane do zwycięzcy drogą pocztową.
4. Zwycięzca jest zobowiązany do dostarczenia w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia zwycięzcy, na adres organizatora: konkurskp@msupublishing.pl, aktualnego adresu pocztowego, na który zostanie dostarczona nagroda oraz kontaktowego numeru telefonu.
5. W wypadku gdy zwycięzca nie dostarczy aktualnego adresu pocztowego w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia zwycięzcy, nagroda przechodzi na osobę, która jako druga podała prawidłową odpowiedź.
6. Nagroda zostanie przesłana na koszt Organizatora na wskazany przez Uczestnika adres pocztowy
w ciągu 14 dni licząc od daty zakończenia Konkursu.
7. Nie ma możliwości wymiany nagród na nagrody pieniężne, ani ich zamianę.

§4 Przetwarzanie Danych osobowych
1. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.
2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Marcinkiewicz, Szynkora, Kujawski MSU Publishing sp.j. z siedzibą w Toruniu 87-100, przy ulicy Bluszczowej 6, wpisana
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000180653, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 złotych, NIP 8792384657, REGON 871690020. Organizator
oraz Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, komunikowania się z Uczestnikami i oraz wydania nagród.
3. W związku z prowadzeniem Konkursu od Uczestników zbierane będą następujące dane osobowe Uczestników: imię i nazwisko, adres e-mail, adres, miejscowość zamieszkania, telefon kontaktowy.
4. Administratorzy, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej przetwarzają dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r.,
Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursie, otrzymania nagród lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego przeprowadzenia Konkursu i dostarczenia nagród. Po upływie tego okresu dane osobowe Uczestników i Głosujących zostaną usunięte.

§5 Postanowienia końcowe
1. Wszelkie pytania i zastrzeżenia dotyczące regulaminu i przebiegu konkursu powinny być kierowane do organizatora na adres: konkurskp@msupublishing.pl.
2. Dane osobowe będą zbierane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu i przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.,
Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Komentarze

komentarze